Regulamin

Regulamin sprzedaży kursów on-line na Platformie Edukacyjnej Edu Eligo. 

Sprzedaż kursów on-line za pośrednictwem strony internetowej https://instytuteligo.pl/edu-eligo realizuje Monika Szmuc Instytut Żywienia i Rozwoju Eligo, NIP: 586-101-53-71, ul. Biskupa Dominika 13/5, 81-402 Gdynia. 

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail biuro@instytuteligo.pl oraz numerem telefonu 509542909. 

§ 1 

Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Kurs – wszystkie kurs on-line dostępne na platformie edukacyjnej Edu Eligo, którego twórcą jest Sprzedawca, 
 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 
 1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego), 
 1. Operator Płatności – Przelewy24 

PayPro SA 

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 

NIP: 779-236-98-87 

+48 61 642 93 44 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https:// instytuteligo.pl/pandelgata 
 1. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https:// instytuteligo.pl/ 
 1. Sprzedawca – Monika Szmuc Instytut Żywienia i Rozwoju Eligo, NIP: 586-101-5-71, ul. Biskupa Dominika 13/5, 81-402 Gdynia. 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu. 
 1. Decydując się na zakup kursu, kupujący wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tracąc ten sposób prawo odstąpienia od umowy. 
 1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§ 3 

Prawa własności intelektualnej 

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 4 

Zakup Kursu 

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,
  2. dodać produkt do koszyka, klikając w przycisk „Zapisz się na kurs”
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs. 
 1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

§ 5 

Udostępnienie Kursu 

 1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu na dedykowanej platformie dostępnej pod adresem https://instytuteligo.pl/edu-eligo. 
 1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności oraz będzie dostępny na platformie przez rok od dnia zakupu. 

§ 6 

Odstąpienie Konsumenta od umowy 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną. 
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

§ 7 

Odpowiedzialność za wady 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad. 
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 
 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną. 
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 8 

Dane osobowe i pliki cookies 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://instytuteligo.pl/edu-eligo

§ 9 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. 
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 © Instytut Żywienia i Rozwoju Eligo Szkolenia | Polityka Prywatności | Regulamin